Klimaatneutraalgegarandeerd.nl is een website van Climate Neutral Group, een social venture met een missie: een klimaatneutraal Nederland. Op deze website staan de organisaties die als organisatie en/of producten/diensten gecertificeerd zijn volgens de standaard Klimaatneutraal gegarandeerd.

De website biedt inzicht in wie en wat gecertificeerd is en biedt transparantie in het proces.

Nu het formele deel.

Climate Neutral Group B.V., Arthur van Schendelstraat 650-748

3511 MJ Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30180751, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Climate Neutral Group B.V. (te noemen CNG)
Arthur van Schendelstraat 650-748

3511 MJ Utrecht
Tel. +31 (0)30 2326170

Email: info@climateneutralgroup.com

Door gebruik te maken van bovengenoemde websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van deze website. CNG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die duidelijk en vrijwillig door u zelf aan ons verstrekt en akkoord te gaan met cookies. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, en telefoonnummer. Is er sprake van het afnemen van onze diensten, via een overeenkomst, verzamelen wij daarnaast meer gegevens die noodzakelijk zijn om betalingen te kunnen afhandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid. Onze websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@climateneutralgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van gegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten via een overeenkomst en/of daar gebruik van wilt gaan maken worden uw persoonsgegevens gebruikt om u offertes, facturen te sturen en betalingen te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen wij u informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en klimaatprojecten en prijsstelling en de noodzakelijke informatie m.b.t. jaarlijkse informatie betreffende de update van emissiefactoren.

Als u persoonsgegevens via deze website vrijwillig heeft verstrekt en/of via een derde partij, die u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, zoals Whitepapers, brochures, factsheets, om een evenement bij te wonen, op een onderzoek te reageren, om via een contactformulier contact met ons op te nemen, of om een verzoek te doen tot verzending van berichten en mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Ook zullen wij op uw verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens van u verwijderen, tenzij u met ons een overeenkomst heeft.

In alle gevallen mogen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CNG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een overeenkomst, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Recht op vergetelheid, verwijderen van gegevens, kan alleen voor wat betreft niet voor de wettelijke verplichting noodzakelijke gegevens.  Als wij geen overeenkomst hebben en u heeft vrijwillig persoonsgegevens afgegeven hanteren een maximale bewaartermijn van 1 jaar, maar u heeft recht op vergetelheid en kunt u gegevens door ons laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

CNG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CNG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Software en services

Deze website maakt geen gebruik van externe software

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen kunnen dit altijd doen via de afmeldlink in de betreffende emailcampagne en/of kunnen contact op te nemen. Onze gegevens vind je aan het begin van deze Privacy Statement en op onze contactpagina. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van gegevens

CNG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact ons op via 030-2326170 of via info@climateneutralgroup.com. CNG heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Updaten, kort na beschikbaar komen van relevante update, van onze software en web(applicatie)-framework zodat mogelijke (security-)bugs snel verholpen zijn.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of maakt u zich zorgen over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via info@climateneutralgroup.com, Alle contactgegevens vindt u bovenaan deze statement.

Laatst bijgewerkt: 16-5-2018