U heeft actief stappen genomen naar klimaatneutraliteit en u ambieert certificering volgens Klimaatneutraal Gegarandeerd. Wij zullen u uitvragen wat u precies ambieert, welke stappen u heeft genomen en hoe u dit heeft gedaan.  Ook leggen we uit wat we doen en wat we van u verwachten en nodig hebben aan data, bronnen, reductieplannen en inzicht in diverse communicatie. Dan volgt op een gegeven moment de daadwerkelijke toetsing aan de hand van de vijf stappen en bijbehorende criteria volgens onze standaard. Wij lichten alle stappen en de toetsing hier kort even toe;  voor een gedetailleerde omschrijving verwijzen wij u naar onze uitgave Klimaatneutraal Gegarandeerd 2017v.2.0.  

Eerste stap – grenzen: waarin u streeft u klimaatneutraliteit na? Wij beoordelen of deze grenzen concreet zijn vastgelegd en geloofwaardig zijn met het logo dat u wenst. Hierbij volgen wij internationale standaarden, om de kwaliteit van het resultaat te waarborgen. 

Tweede stap – scope: welke CO2-uitstoot neemt u mee en welke laat u buiten beschouwing? Ook hier gaan we beoordelen of de scope concreet is vastgelegd en geloofwaardig zijn met het logo dat u wenst. 

Derde stap – CO2–voetafdruk: wij beoordelen uw CO2-voetafdruk. Zijn alle relevante emissies volgens de grenzen en de scope meegenomen. Aan de methode die aan de berekening ten grondslag heeft gelegen stellen wij eisen, ook weer om de kwaliteit van het proces te borgen. 

Vierde stap – interne- en externe reductie tot 0: hoe resultaatgericht heeft u de interne reductiemaatregelen om uw uitstoot te beperken geformuleerd? Zijn er duidelijk doelen en een tijdsplanning gemaakt? En hoe hebt u het restant van de uitstoot extern gereduceerd tot 0? Wij beoordelen u interne reductieplan en of de duurzame klimaatprojecten voldoen aan internationaal erkende standaards. 

Vijfde stap – communicatie: wat heeft u al intern- en externe over de inspanningen en behaalde resultaten gecommuniceerd? Ligt dat vast in een plan? Het is namelijk belangrijk en relevant dit te doen naar alle belanghebbenden.

Op ieder moment kan bijsturing en/of het nemen van aanvullende stappen en maatregelen noodzakelijk zijn om aan de standaard te voldoen. De toetsing zal dan gedurende de uitvoering hiervan worden stilgelegd, tot u aangeeft dat wij de toetsing kunnen doen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor de data die ten grondslag liggen aan de CO2-voetafdruk berekening te controleren dan wel daar onderliggende documenten voor op te vragen. Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van de toetsing en daarmee de waarde van het logo in relatie tot het gewenste logo te waarborgen. Afhankelijk van wat u ambieert, u concreet heeft gedaan en op welke manier zal de doorlooptijd van het certificeringstraject bepalen.

Rapportage

In een rapport leggen wij de toetsing en de controle helder vast. Dit is voor u de basis voor uw communicatie over de genomen stappen, het certificeringstraject en het resultaat. Ook als u voldoet aan alle gestelde criteria zullen wij u in het rapport advies meegeven wat eventuele volgende stappen zouden kunnen zijn op het interne reductievlak. Deze kunnen wat abstract en gericht zijn op de langere termijn tot hele concrete tips die interne reductie in relatief korte tijd naar een (nog) hoger plan te tillen.

Certificaat

Na een positief afgesloten traject ontvangt u het certificaat en de betreffende logo’s.