Durf, inzicht, ondernemerschap en doorzettingsvermogen: dankzij deze kenmerken is Asito sinds 1952 uitgegroeid tot een topspeler in facilitaire dienstverlening. Asito is, met ruim 50 lokale vestigingen, de facilitaire dienstverlener met de hoogste dekkingsgraad in Nederland. Asito heeft zich van een schoonmaakbedrijf ontwikkeld tot een vraaggestuurde aanbieder van een zeer breed pakket aan facilitaire diensten. Dat doen zij met ruim 10.000 gekwalificeerde medewerkers. Asito wil een maximale ‘ontzorging’ realiseren op het gebied van facilitaire dienstverlening!

Asito en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de genen van Asito en haar schoonmaakkrachten. Voor Asito is duurzaamheid de balans tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Asito heeft in de eigen organisatie veel activiteiten ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar het voorkomen van vervuiling, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik van materialen en het verantwoord scheiden en afvoeren van afval. Asito deelt haar kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid graag met opdrachtgevers, leveranciers en hun medewerkers. Zo zorgen ze ervoor dat alle kleine stapjes die zij samen nemen, optellen tot een significante impact: samen schoon, samen groen!

Voor Asito is de ‘P’ van People erg belangrijk: inclusiviteit en waardering voor alle schoonmaakkrachten. Asito organiseert jaarlijks ook het Nationaal Integratiediner. Tijdens dit diner met duizenden eters leren de nationaliteiten die Nederland rijk is elkaar beter kennen en begrijpen. Ook ondersteunt Asito het taalakkoord, met als doel taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Ambitie van Asito om haar klimaatimpact te beperken

Sinds januari 2010 werkt Asito als eerste schoonmaakorganisatie 100% klimaatneutraal. De CO₂-voetafdruk wordt berekend door Climate Neutral Group, waardoor CO2-reductie doelen kan opstellen en reductiemaatregelen kan nemen om belasting van het milieu verder te reduceren. Door de CO₂-voetafdruk jaarlijks te maken krijgt Asito inzicht in de resultaten van de maatregelen. Continu wordt gezocht naar innovatieve oplossingen waarbij de zorg voor het milieu en het duurzaam omgaan met de natuurlijke grondstoffen een belangrijke overweging vormt.

Met Klimaatneutraal Gegarandeerd committeert Asito zich om verbeterplannen uit te voeren die leiden tot de verwezenlijking van haar MVO doelstellingen, specifiek betreft het reduceren van de klimaatimpact tot 0. De route naar klimaatneutraliteit, die Asito aflegt wordt jaarlijks formeel getoetst.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De CO2-voetafdruk van Asito omvat de hele organisatie: 50 lokale vestigingen, georganiseerd in 9 regio’s en het hoofdkantoor in Almelo.

SCOPE

Asito heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

De CO₂-voetafdruk van Asito wordt gerapporteerd in de CO₂Management tool van Climate Neutral Group, waarin gebruik is gemaakt van de laatste emissiefactoren, die gebaseerd zijn op de lijst met nationale lijst CO₂-emissiefactoren. De CO₂-uitstoot is t.o.v. 2016 licht gestegen, maar relatief (per fte), gedaald. Per fte is CO₂-uitstoot in 2017 ten opzichte van 2015 met 7,2% gereduceerd. Het doel is: in 2020 15% reductie t.o.v. 2015.

INTERNE REDUCTIE

• Asito voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid voor mens en milieu. Klimaat is hier éen van de factoren, die al zo zijn ingebed in de organisatie dat het geen speerpunt meer is maar meer een randvoorwaarde voor goed bestuur. Asito is als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland Klimaatneutraal geworden in 2011.

• Asito maakt deel uit van de klimaatcoalitie en werkt daarom aan een vermindering van 15% van de emissies t.o.v. 2015 in het jaar 2020. Om dit doel te behalen moet Asito blijven inzetten op de doorvoering van bestaande en nieuwe maatregelen. Daarnaast willen zij naar 0 emissies in 2050. CNG heeft Asito geadviseerd om nu doelen te gaan stellen voor de reductie voor 2030, in lijn met het nationale Klimaatakkoord dat in juni 2018 getekend is.

• De CO₂-voetafdruk bestaat, na het vergroenen van gas en elektriciteit, voor 94% uit mobiliteit. Omdat het woon-werkverkeer daarvan 29% is heeft Asito een experiment gedaan met autoloze-dagen en wil deze nu één per maand gaan invoeren met als doel medewerkers bewust te maken van de klimaatimpact van hun mobiliteitsgedrag en een grotere gedragsverandering in gang te zetten. Voor wat betreft leaseauto’s gaat Asito stappen zetten naar meer elektrische auto’s vanaf 2019.

• Asito is een contract aangegaan met Alphabet voor de medewerkers die nu een reisbudget krijgen waarmee ze hun privé en zakelijke kilometers kunnen bekostigen. Hoe zuiniger en minder privékilometers ze met hun auto rijden, hoe meer geld ze overhouden. Ook het tanken bij tankstations met lage literprijzen wordt beloond. Door middel van een online applicatie en geautomatiseerde data-uitwisseling worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

EXTERNE REDUCTIE

Het restant van de uitstoot wordt gereduceerd via Gold Standard gecertifeerde Cookstoves in Oeganda.

COMMUNICATIE

Zowel op haar website als in haar jaarverslag communiceert Asito helder en transparant over haar activiteiten rond het thema MVO. Voor wat betreft haar impact op het klimaat betrekt Asito haar medewerkers heel actief.

betreft: certificering 2018, rapportnr. 2018/007/O