Black & White is het private label kwaliteitskoffie van Bidfood, voorheen DeliXL. Transparantie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in alles wat Bidfood onderneemt. Reductie van de CO2-uitstoot van Bidfood als organisatie, gebouwen en transport bijvoorbeeld. Maar ook steeds meer transparantie in de keten, de productsamenstelling, herkomst en de klimaatimpact van het product.

Koffie komt uit gebieden rondom de evenaar, die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme droogte en regenval maken de teelt van koffie steeds moeilijker. Koffie is hier extra gevoelig voor. De geringste temperatuurstijging kan al gevolgen hebben voor de oogst en de inkomsten van de boeren. De keuze voor Klimaatneutraal Gegarandeerd is dan ook een logische stap.

Meer achtergrondinformatie over Bidfood en duurzaamheid, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van Black & White koffie van Bidfood is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De berekening van CO2-voetafdruk van koffie voor Bidfood omvat de volgende stappen:

1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene bonen.
3. Het transport naar de koffiebrander
4. Het branden, mengen en evt. malen van de producten.
5. Her verpakken van de producten.
6. Het transport van de koffiebrander naar de Bidfood klant.
Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage tot aan de klant meegenomen. Uitgesloten wordt de Land Use change in de herkomstlanden, de verbruikers- en afvalfase.

Hiermee zijn de grenzen duidelijk vastgelegd en consistent en geloofwaardig in relatie tot het gewenste logo.

SCOPE

De Supply Chain van koffie is in veel gevallen niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat de Carbon Footprint berekening gebruik maakt van landgemiddelde waarden. In de berekeningen wordt de directe uitstoot van broeikasgassen bij de productie op het land, zoals meststoffen en brandstof- en elektriciteitsverbruik op de koffieplantages meegenomen. Daarnaast alles wat komt kijken bij de productie van de koffie bij de verschillende branders tot en met de verpakking en tot slot alle uitstoot van transport en opslag in de hele keten van land van herkomst tot en met de winkel.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk bepaling voor de verschillende koffievarianten van UCC coffee voor Bidfood wordt gebruik gemaakt van een specifieke tool, ontwikkeld door Ecofys voor de Nederlandse branchevereniging KNVKT. Deze tool is vorig jaar door CNG geëvalueerd en geschikt bevonden. Voor het transport van de brander naar de Bidfood klanten is uitgegaan van een gemiddelde afstand van 150 km.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de koffieketen kan door het naar CO2 optimaliseren van de teelt, efficiënter transport, energie besparing in de faciliteiten van de brander of verbeteren van de verpakkingsmaterialen.

Bidfood is bezig een programma op te stellen om de doelstelling (50% reductie in 2024) te halen. Onderdelen daarvan zijn het verbeteren van de monitoring van de uitstoot, verduurzaming van het wagenpark, regionalisering van het transport en het energiezuinig maken van de gebouwen.

Bij de koffiebrander, UCC Europe, wordt actief gewerkt aan de verlaging van hun CO2-voetafdruk, door te werken aan energie efficiency programma’s en de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmaterialen:

– Bewustwording energieverbruik
– Aanschaf nieuwe brander
– Toename inkoop duurzame koffie
– Duurzamere afvalverwerking
– Saneren cellofaan
– Reductie verpakkingsverliezen
– Zuiniger lease auto’s

EXTERNE REDUCTIE

De CO2-uitstoot die voor Black & White koffie van Bidfood is berekend, wordt per verkocht pak koffie gecompenseerd met Gold Standard biogas projecten in bijvoorbeeld Cambodja en Tanzania.

COMMUNICATIE

Bidfood communiceert actief over feit dat Black & White voldoet aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd d.m.v. het verkregen logo. Ook waarom ze dit belangrijk vinden en welke inspanningen er gedaan zijn.

Betreft: certificering 2017