Polygon Nederland B.V. is onderdeel van de Polygon Group, waarvan Triton B.V. 100% eigenaar is. Polygon is gespecialiseerd in herstel na water- en brandschade, het leveren van tijdelijke klimaatoplossingen en het opsporen van lekkages. Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. Zijn oplossingsgerichte aanpak bestaat uit de optimale inzet van mensen, kennis en technologie. Jaarlijks voert Polygon wereldwijd 250.000 opdrachten uit. Zijn klanten bevinden zich o.a. in de verzekeringssector, vastgoedsector, regionale en nationale overheid, industrie- en bouwsector, maar ze werken ook vaak bij particulieren om schade te herstellen en lekkages op te sporen.

Polygon is in Nederland op 13 plaatsen gevestigd. Bij Polygon Nederland werken circa 125 vaste medewerkers, daarnaast werken met een flexibele schil via uitzendbureaus. De vestigingen beschikken allemaal over kantoorruimte en opslagruimte. Veel werkzaamheden worden echter op locatie uitgevoerd, waardoor er niet continu medewerkers aanwezig zijn op de vestigingen. Polygon is ISO 9001, VCA en NEN4400 gecertificeerd en beschikt over Salvage erkenning voor alle vestigingen.

Polygon en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Polygon vindt het haar verantwoordelijkheid om te werken volgens hoge ethische normen, met respect voor mensen en de samenleving en met gebruik van duurzame methoden die bijdragen aan een beter milieu en klimaat. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven op het gebied van onze waarden: integriteit, excellente dienstverlening en inlevingsvermogen. Dit is vastgelegd in een gedragscode.
Daarnaast hecht Polygon grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers.

Polygon streeft ernaar om haar impact op het milieu en klimaat continu te verminderen, waarbij de focus ligt op water, afval en energie. De schadehersteldiensten met innovatieve technologieën om zwaar beschadigde apparatuur te herstellen, zorgen voor een hoog herstelpercentage van meer dan 50%. Bij lichte en gemiddeld beschadigde zaken geldt een herstelpercentage van meer dan 96%.

Ambitie van Polygon om haar klimaatimpact te beperken

Eind 2015 is Polygon een samenwerking met het Klimaatplein gestart en sindsdien volgt zij ook de richtlijnen van Stichting Duurzaam herstel. In 2016 name Polygon deel aan de Climate makeover, wat goede inzichten en handvatten bood om een reductie van de CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Er werd een actieplan gemaakt en gestart met het nemen van maatregelen. Tot slot heeft Polygon ervoor gekozen om de overgebleven CO2-uitstoot te compenseren.
Met de keuze om alle genomen stappen te toetsen aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd verkrijgt Polygon een zichtbare erkenning voor hun inspanningen waarmee ze duidelijk en transparant kunnen communiceren. Dit vergroot de bewustwording en geeft Polygon meer waarde in een steeds kritischer wordende markt. Daar committeert Polygon zich om verbeterplannen uit te voeren, en te monitoren. De route naar klimaatneutraliteit, die Polygon aflegt wordt jaarlijks formeel getoetst. Polygon overweegt om een concrete kwantitatieve ambitie vast te stellen voor de middellange en lange termijn, die aansluit bij het Klimaatakkoord.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutraal Gegarandeerde organisatie wordt gevraagd voor Polygon Nederland B.V., met 13 vestigingen en 113 fte in Nederland

SCOPE

Voor Polygon Nederland worden voor de voetafdrukbepaling de volgende scopes meegenomen: alle Scope 1 en Scope 2 emissies en de beïnvloedbare Scope 3 emissies (woon-werkverkeer en zakelijke (vlieg)reizen).

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk over 2017 is correct berekend met een Excel model van Polygon, waarbij de emissiefactoren, uit de lijst nationale emissiefactoren voor 2017 zijn gehanteerd.

INTERNE REDUCTIE

• Gebouw gebonden maatregelen, zoals bijvoorbeeld het monitoren van het energieverbruik, vervanging verlichting door ledlampen, schakelklokken op apparatuur, verwarmen door 100% recirculatie, centrale inschakeling CV en AC.

• Installatie van zonnepanelen.

• Verduurzamen van de mobiliteit door de inzet van lichtere voertuigen, videoconferencing en het verduurzamen wagenpark.

Climate Neutral Group heeft aanbevelingen gedaan waarmee de CO2-voetafdruk verder verkleind kan worden.

EXTERNE REDUCTIE

Polygon Nederland compenseert haar gehele COsub>2-voetafdruk 2017 met Verified Carbon Standard certificaten van kleinschalige waterkrachtprojecten in India.

COMMUNICATIE

Op haar website communiceert Polygon helder en transparant over haar activiteiten rond het thema MVO. Voor wat betreft haar impact op het klimaat communiceert Polygon actief naar haar relaties en andere stakeholders.

betreft: certificering 2018, rapportnr. 2018/011/O