Terberg Leasing B.V. biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van leaseproducten en -diensten aan de Nederlandse zakelijke markt en overheid met betrekking tot mobiliteit. Terberg Leasing hecht veel waarde aan hoge kwaliteit van de dienstverlening. Dit is de belangrijkste reden waarom Terberg Leasing is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende leasemaatschappijen van Nederland.

De Terberg Groep, waar Terberg Leasing deel van uitmaakt, heeft al 140 jaar het karakter behouden van een familiebedrijf. Kenmerkend hierin is dat het ‘Terberg-gevoel’ ook door de medewerkers wordt uitgedragen. Dit heeft een positieve weerslag op de service die de klanten geboden wordt. Persoonlijke benadering, daar draait het om bij Terberg Leasing. Het is de ambitie van Terberg Leasing om de kwaliteit van de dienstverlening continu te optimaliseren ten behoeve van de klant

 Klimaatambitie van Terberg Leasing B.V.

Terberg Leasing B.V.  is op veel gebieden bezig de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Kwaliteit en duurzaamheid hangen bij Terberg Leasing samen. Ze is ISO 9001 gecertificeerd (2008). Daarnaast heeft ze in 2008, als eerste Nederlandse onderneming het Mobius certificaat voor duurzame mobiliteit ontvangen. Mobius is een programma dat organisaties stimuleert duurzaamheid door te voeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering op het gebied van mobiliteit. Dat Terberg Leasing dan ook enige jaren een groen leaseproduct aanbiedt is niet vreemd. Sinds begin 2012 is dit product ook gecertificeerd conform Klimaatneutraal Gegarandeerd. Dit traject heeft Terberg nog enthousiaster gemaakt voor wat betreft verdere verduurzaming. De organisatie merkte dat dit thema heel erg leefde bij de medewerkers. Het certificeringstraject  Klimaatneutraal Gegarandeerd, bleek een enorm goed instrument  om alle activiteiten, die Terberg Leasing heeft ondernomen en nog wil ondernemen in de route naar klimaatneutraliteit, te structuren, te plannen en te monitoren. 

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN 

De CO2-voetafdruk van de organisatie Terberg Leasing BV. Zij is een zelfstandig onderdeel van de Terberg Groep en heeft 2 vestigingen in Utrecht. Beide bedrijfspanden zijn geheel onderdeel van Terberg Leasing BV. 

SCOPE

In de CO2-voetafdrukberekening van Terberg Leasing B.V. worden  alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen. De uitstoot van uitbestede diensten zoals catering en ICT wordt niet meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk is berekend met calculator van Climate Neutral Group, conform het GHG protocol.

INTERNE REDUCTIE 

Terberg is een familiebedrijf en van oudsher bekend met het thema Duurzaamheid in de zin van: duurzame groei en zorg voor de volgende generatie. Ruim een jaar geleden heeft er een versnelling op het gebied van duurzaamheid plaatsgevonden.  In 2011 is er een specifieke missie en visie geformuleerd  met een centrale plaats voor duurzaamheid en innovatie. Twee kernwaarden die elkaar nodig hebben en versterken. In 2012 is een stuurgroep en een werkgroep op dit gebied geïnstalleerd. De uiteindelijke doelstelling is om het huidige ISO 9001-systeem te integreren met het (in de nabije toekomst te behalen) ISO 14001- en ISO 26000-certificering. Op dit moment wordt het werken aan de reductie van de CO2-uitstoot in het kader van het behalen van het certificaat Klimaatneutraal Gegarandeerd opgepakt binnen ISO 9001.

Het intern reduceren van de CO2-uitstoot wordt door Terberg  gestructureerd, per afdeling, en planmatig aangepakt. CO2-reductiedoelstellingen worden geborgd door een strakke monitoring door aangewezen verantwoordelijken.

De CO2-reductiedoelstellingen Terberg Leasing omvatten de overstap naar groene stroom (conform SKAO) en groen gas, besparen op het energieverbruik van verlichting door overstap naar LED, brandstofreductie van het eigen wagenpark en het papierverbruik. Energiezuinig gedrag  wordt gestimuleerd.

EXTERNE REDUCTIE

Het restant van de uitstoot wordt gereduceerd via duurzame energieprojecten door te investeren in VCS renewables projecten, speciaal voor Terberg geselecteerd. 

COMMUNICATIE 

Terberg  Leasing B.V. communiceert zowel intern als extern zeer actief over duurzaamheid en het certificeringstraject. Medewerker en stakeholderbetrokkenheid speelt daarbij een grote rol.

Bovenstaande betreft: certificering 2012/2013 (2012/015/O)

Hercertificering 2013/2014 (2013/015/O) is afgerond en akkoord bevonden, samenvatting volgt.